Foreldreråd, SU og Styret

Alle foreldre som har barn i barnerhagen, er medlem av foreldrerådet. Alle foreldre eier en andel i barnehagen, og er derfor medlem av andelslaget Ulvestua barnehage SA. Styret leder andelslaget, og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. SU (samarbeidsutvalget) består av 2 foreldre- og 2 ansatterepresentanter.

Foreldrerådet skal:
* Fremme fellesinteresser
* Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø
* Velge representanter til SU
* Behandle spørsmål om foreldrebetaling utover maksprisen

SU (samarbeidsutvalget) skal:
* Bestå av like mange foreldre, personale og eier
* Være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
* Fastsette årsplanen
* Gi uttalelse om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Både foreldre og ansatte kan melde inn saker til SU. 
Noen ganger kan det være vanskelig å vite om en sak hører hjemme i foreldrerådet/SU. En tommelfingerregel kan være at dersom saken bare gjelder ditt barn, kan du ta det opp med ped.leder/styrer. Dersom saken kan tenkes å gjelde flere barn/foreldre eller er av mer prinsipiell karakter, kan den tas opp i foreldrerådet/SU.

Mads Mølbach - (foreldrerepresentant småbarn)

Terese Steinsrund Granheim - (foreldrerepresentant storebarn) 

 Marte Grøttumsbraaten - (foreldrerepresentant vara storebarn)

 

Mirjam Te Lindert -  (ansattrepresentant storebarn)

Aurora Horn- (ansattrepresentant småbarn)

Mildred Jubay -  (ansattrepresentant vara)

 

STYRET
Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvar for barnehagen. Styret har ansvar for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I styret sitter fire foreldrerepresentanter og styrer. Styremedlemmer velges inn av valgkomiteen.
Styreleder blir valgt for et år av gangen.
De andre styremedlemmene blir valgt for to år av gangen.

Christopher Bruusgaard Slettebøe- styreleder

Hanne Haukali - økonomiansvarlig

Ingrid Bettum - styremedlem

Roger Grøndahl - dugnadsansvarlig